Неділя, 21.10.2018, 11:20
Вітаю Вас Гість

Чернігівська філія Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Головна | Мій профіль | Вихід
Друзі сайту
Пошук
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Каталог статей

Головна » Статті » Підвищення кваліфікації

Вимоги до написання випускної кваліфікаційої роботи

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ЧЕРНІГІВСЬКА ФІЛІЯ

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

ДО НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ

ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ

галузі знань 02 «Культура і мистецтво»

 

Чернігів – 2016

 

 

ББК 74.4+77.0

УДК 378.046.4

М – 54

 

Розглянуто на засіданні
кафедри культури і мистецтв Чернігівської філії НАКККіМ

Протокол № 1 від «29» серпня 2016 р.

Затверджено на засіданні
Ради Чернігівської філії НАКККіМ

Протокол № 1 від «29» серпня 2016 р.

М – 54           Методичні рекомендації до написання та захисту випускної кваліфікаційної роботи з підвищення кваліфікації працівників галузі знань 02 «Культура і мистецтво» / Упор. І.В. Купрієнко, В.М. Малиневська, С.В. Малишко. – Чернігів: ЧФ НАКККіМ, 2016. – 14 с.

 Чернігівська філія НАКККіМ, 2016

 

Зміст

 

Вступ............................................................................................... 4

Структура випускної кваліфікаційної роботи....................... 4

Вимоги до випускної кваліфікаційної роботи........................ 5

Вимоги до змістовної наповненості ВКР................................. 6

Вимоги до технічного оформлення........................................... 6

Форми випускної кваліфікаційної роботи.............................. 8

Тематика випускних кваліфікаційних робіт.......................... 8

Захист випускної кваліфікаційної роботи.............................. 10

Критерії оцінювання.................................................................... 11

Додатки........................................................................................... 12

 

 

ВСТУП

 

Згідно з Законом України «Про освіту», підвищення кваліфікації орієнтовано на підвищення рівня готовності особи до виконання її професійних завдань та обов’язків шляхом набуття нових знань і вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань.

Перед підвищенням кваліфікації нині постає завдання формувати у слухачів готовність працювати в умовах постійних викликів суспільства.

Завершальним етапом підвищення кваліфікації є підготовка та захист випускної кваліфікаційної роботи (ВКР). Написання ВКР має продемонструвати уміння:

а)      застосовувати набуті знання, методи та прийоми у професійній діяльності;

б)      узагальнювати і передавати власний практичний досвід;

в)      аналізувати і використовувати передовий досвід колег, виявляючи позитивні та негативні сторони;

г)      аналізувати та використовувати літературні джерела, фактичний та статистичний матеріал;

д)      робити висновки та надавати пропозиції, що мають не лише теоретичне, але й практичне знання.

 

СТРУКТУРА ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

Зміст роботи. Робота подається у письмовій формі (методичні рекомендації, творча робота) та повинна складатися з таких структурних елементів:

 • вступ, у якому висвітлено актуальність теми й поставлених завдань; теоретичне та практичне значення теми; ступінь розробки у науковій, методичній, фаховій літературі; основна мета аналізу проблеми (дослідження);
 • основна частина, у якій викладено стислий огляд і критичну оцінку методичних та інших фахових видань, їх порівняльне зіставлення, аргументацію висунутих положень, які автор вважає найважливішими в контексті обраної теми;
 • висновки із пропозиціями щодо подальшого використання набутих знань під час професійної практичної чи теоретичної діяльності;
 • додатки, у яких подається фактичний матеріал, узагальнений у вигляді таблиць, схем, діаграм, графіків, карт тощо. Додатки оформлюють як продовження ВКР на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Кожен із них починають з нової сторінки. Їм дають заголовки, надруковані вгорі малими літерами з першої великої симетрично стосовно тексту сторінки.

 

ВИМОГИ ДО ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Першочергова вимога до ВКР – чітке теоретичне та практичне осмислення теми, що передбачає творчий підхід, аналіз та узагальнення передового досвіду й формулювання рекомендацій для подальшого удосконалення професійної діяльності.

Слухач повинен всебічно розкрити тему, чітко, конкретно та логічно викласти матеріал, який має бути взаємопов’язаний між собою, надати критичний аналіз та зробити аргументовані висновки.

Якість виконання ВКР визначається, в першу чергу, її практичною значущістю та науково-методичним (теоретичним) рівнем.

Інші вимоги до письмової роботи:

 1. ВКР виконується в індивідуальному порядку.
 2. ВКР має бути присвячена розв’язанню конкретної професійної проблеми, яка є актуальною, або пов’язана з тими функціональними обов’язками, які слухачі виконували або будуть виконувати.
 3. Тематика робіт пропонується, або обирається самим слухачем, але має бути пов’язана зі змістом Професійної програми підвищення кваліфікації (ПППК). Теми також можуть бути рекомендовані тими установами, закладами, організаціями культурно-мистецької сфери, які направили слухачів на навчання (Тематику робіт див.далі).
 4. Робота має містити висунуті автором для прилюдного захисту положення, які мають теоретично-прикладне значення.
 5. Запропоновані нові думки або рекомендації мають бути аргументовані, критично оцінені, і порівняні з уже відомими. Робота повинна містити відомості про можливості та шляхи використання пропонованих науково-методичних рекомендацій або теоретичних висновків у практичній професійній діяльності.
 6. Рекомендований обсяг випускної кваліфікаційної роботи   – до 20 сторінок формату А4, виконаних машинописним текстом.

 

ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ

Для підтвердження власних ідей посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого положення слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст. Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками;

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело. Посилання в тексті на джерела роблять згідно з їх переліком у квадратних дужках. У посиланні слід точно вказати номери сторінок, наприклад – [1, с.7];

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути максимально точним у викладі думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і робити відповідні посилання на джерело;

є) якщо треба виявити ставлення автора ВКР до окремих слів або думок із цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику або знак запитання.

Титульна сторінка випускної кваліфікаційної роботи підписується слухачем та рецензентом (Додаток 1).

Обовʼязковим елементом ВКР є зміст роботи (Додаток 2).

Список використаних джерел містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Такий список ілюструє самостійну творчу працю її автора і демонструє ступінь ґрунтовності проведеного аналізу (методичної розробки, реферату тощо). Джерела необхідно розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Відомості про джерела треба давати відповідно до вимог державного стандарту (Додаток 3).

Робота виконується державною мовою; формат паперу А4 (210х297мм) у форматі Word 2003 або пізнішої версії, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, береги 20 мм з усіх сторін. Робота подається у швидкозшивачі з файлами. До друкованого примірника обовʼязково додається її електронна копія.

 

ФОРМИ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

Письмова робота методичного спрямування
за обраною тематикою (з досвіду роботи)

Практичне заняття (з письмовим оформленням)

 1. Проведення майстер-класу;
 2. Проведення практичного заняття;
 3. Методична розробка з практичним виконанням;

 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Категорія:
викладачі ПСМНЗ

 1. Удосконалення та шляхи оптимізації навчального процесу
 2. Інноваційні технології у навчально-виховному процесі
 3. Шляхи оновлення змісту і форм початкової мистецької освіти
 4. Сучасні інформаційні технології в процесі підвищення професійної компетентності

 

Категорія:
керівники дитячих колективів

 1. Інформаційні технології у діяльності колективу
 2. Доповідь науково-практичного семінару
 3. Рекомендації, щодо практичної діяльності з колективом

 

Категорія:
викладачі вишів галузі «Культура і мистецтво»

 1. Сучасні інформаційні технології в процесі підвищення професійної компетентності
 2. Шляхи оновлення змісту і форм вищої мистецької освіти

 

Категорія:
бібліотечні працівники

 1. Тематичний план інноваційних виставок (інтерактивних)
 2. Бібліографічні уроки
 3. Дні інформації
 4. Конкурси

 

Категорія:
клубні працівники

 1. Методика проведення дозвіллєвих заходів
 2. Доповідь науково-практичного/ -методичного семінару
 3. Інформаційні технології у культурно-мистецьких проектах (на прикладі власного закладу/колективу)

 

Категорія:
музейні працівники

 1. Тематика лекторію, що проводиться в музеї
 2. Методичний аспект підготовки тематичної виставки
 3. Зміст доповіді наукового семінару
 4. Тематичні екскурсійні програми музею (на прикладі власного закладу)

 

Категорія:
бухгалтери відділів культури

 1. Пропозиції щодо поліпшення організації бухгалтерсько-фінансової служби відділів культури
 2. Впровадження інноваційних технологій організації бухгалтерської звітності

 

Загально-теоретичного спрямування
(з досвіду роботи)

 1. Діяльність закладу культури на підтримку народної творчості та аматорського мистецтва.
 2. Економічно-правові та організаційні аспекти діяльності закладів культури;
 3. Нормативно-правове забезпечення діяльності закладів культури;
 4. Шляхи удосконалення роботи з персоналом;
 5. Народна творчість як складова культури регіону;
 6. Менеджмент культурно-дозвіллєвої діяльності;
 7. Проблеми новаторства та традиції у культурній діяльності закладу;
 8. Кадровий менеджмент та організація безперервної освіти працівників культури;
 9. Шляхи підвищення іміджу сучасного закладу культури;
 10. Форми та методичні аспекти проведення фестивалів, конкурсів, концертів.

 

ЗАХИСТ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Захист випускної кваліфікаційної роботи проходить на відкритому засіданні фахової комісії. Процедура захисту складається з:

 • Короткої (до 10 хвилин) доповіді автора, в якій стисло викладається мета, зміст питання (проблема), що виносяться на захист, конкретні пропозиції ВКР. Оскільки не тільки зміст доповіді, а й характер її прочитання (чи переказу), впевненість у відповідях на поставлені запитання значною мірою визначають оцінку захисту, важливо, щоб мовлення слухача було ясне, граматично правильне, впевнене, виразне, що залежить від темпу, гучності та інтонації.
 • Обговорення ВКР, під час якого даються відповіді на запитання членів комісії, яке визначає оцінку роботи.

Випускні кваліфікаційні роботи, що містять особливо цінні рішення, пропозиції, можуть бути рекомендовані для опублікування або для доповідей і повідомлень на науково-теоретичних або науково-практичних конференціях, семінарах.

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

«Відмінно» (A; 90 – 100 балів) – Слухач дає розгорнуту відповідь, відбирає необхідні знання, має глибокі знання про об’єкт вивчення, використовує наукову термінологію, вміє аналізувати причинно-наслідкові зв’язки, аргументує свої твердження і висновки, висловлює власне ставлення до різних поглядів на об’єкт вивчення, демонструє логічне мислення, знання літератури. Робота виконана якісно і на належному рівні.

«Добре» (B; 82 – 89 балів) – Слухач має достатні знання, достатньо володіє матеріалом, застосовує набуті знання на практиці, використовуючи прийоми аналізу даних, вміє наводити приклади, пояснює причинно-наслідкові зв’язки, орієнтується в літературі. Робота виконана, в цілому, грамотно і методично вірно.

«Добре» (C; 74 – 81 балів) – Знання слухача є достатніми, він застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Робота логічна, хоч і має певні неточності.

«Задовільно» (D; 69 – 73 балів) – Слухач відтворює частину навчального матеріалу без розкриття причинно-наслідкових зв’язків, намагається робити висновки без підтвердження їх прикладами, в основному орієнтується в літературі. Робота має певні недоліки та прогалини у методичному плані.

«Задовільно» (E; 60 – 68 балів) – Слухач виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосувати знання при виконанні завдань за зразком. Робота відповідає мінімальним вимогам.

 

 

Додаток 1

 

ЗРАЗОК титульного аркуша

 

 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Чернігівська філія

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

 

 

 

 

 

Випускна кваліфікаційна робота

 

з підвищення кваліфікації

 

на тему

 

«___________________________________________»

(тема роботи)

 

 

 

Виконав(ла):                                                                  

слухач Іваненко Петро Сидорович               

викладач Ріпкінської ДМШ                                       
категорія: викладачі ПСМНЗ                                   

по класу фортепіано                                                   

 

Рецензент:                                                                    

______________________________           

 

 

 

 

 

 

Чернігів – 2017

 

 

 

 

Додаток 2

ЗРАЗОК аркуша змісту роботи

Зміст

 

Вступ .......................................................................... 3

 

Розділ І. назва розділу............................................... 5

1.1. назва підрозділу............................................. 5

1.2. назва підрозділу............................................. 10

 

Розділ ІІ назва розділу............................................... 15

2.1. назва підрозділу............................................. 15

2.2. назва підрозділу............................................. 20

 

Висновки.................................................................... 25

 

Перелік використаної літератури......................... 27

 

Додатки....................................................................... 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 3

ЗРАЗОК оформлення джерел та літератури

Книга одного автора

 1. Оборотов Ю.Н. Традиции и обновление в правовой сфере: вопросы теории (от познания к постижению права) / Ю.Н. Оборотов. – О.: Юрид. літ., 2002. – 278 с.

Книга кількох авторів

 1. Буткевич В.Г. Міжнародне право. Основні галузі: підручник / В.Г. Буткевич, В.В. Мицик, О.В.Задорожний; за ред. В.Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2004. – 608 с.

Підручники, посібники

 1. Ківалов С.В. Адміністративне право України : навч.-метод. посіб. / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла. – 2-е вид., перероб. і доп. – О.: Юрид. літ., 2002. – 312 с.

Розділ у підручнику, колективній монографії

 1. Каракаш И.И. Лекция 1. Источники экологического права и экологические правоотношения // Экологическое право Украины: курс лекций / под ред. к.ю.н., доц. И.И. Каракаша. – О.: Латстар, 2001. – 478 с.

Статті у журналах

 1. Баулін Ю. Кримінальна відповідальність: сутність, зміст та правова форма / Ю. Баулін // Вісник Акад. правових наук України: зб. наук. пр. – 2004. – № 2 (33) – 3 (34). – С.624-635.

Електронні джерела, сайти

 1. Головні етапи формування конституційного права України [Електронний ресурс] / С.Г. Кащенко // Культура народов Причерноморья. – 1999. – № 6. – С.485-486. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Articles/kultnar/19996/ knp_132.doc

 

 

 

 

 

Навчально-методичне видання

 

М – 54              Методичні рекомендації до написання та захисту випускної кваліфікаційної роботи з підвищення кваліфікації працівників галузі знань 02 «Культура і мистецтво» / Упор. І.В. Купрієнко, В.М. Малиневська, С.В. Малишко. – Чернігів: ЧФ НАКККіМ, 2016. – 14 с.

 

 

Відповідальна за випуск – В.М. Малиневська

Технічний редактор – С.В. Малишко

Компʼютерний набір – І.В. Купрієнко

 

 

 

Підписано до друку 01.09.2016. формат 60х84 1/16. Друк офсетний
Ум.друк.арк. 0,33. Обл..вид.арк. 0,37. Наклад 50 прим.

 

 

ЧФ НАКККіМ
Чернігів, вул. О.Молодчого, 2, к.23, тел. 0 46 2 95-84-34

chimmk@i.ua            http://institute.cult.gov.ua

 

 

 
   

 

 

Категорія: Підвищення кваліфікації | Додав: chernigovimmk (07.12.2016)
Переглядів: 457 | Теги: ВКР, випускна робота, Підвищення кваліфікації, оформлення | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0